อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 354|ตอบกลับ: 0

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้

[คัดลอกลิงก์]

905

กระทู้

1182

โพสต์

4814

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4814

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้ ; d; r  R! H0 T' |2 [2 }2 U
ก้าวเข้าสู่ประตูพุทธะสำรวมหนา9 y) \8 F; N+ z2 d  d2 Z
กายวาจาใจสงบฟังธรรมา % @9 A- y+ l- q7 c
รู้คุณค่าอนุตตราอันแท้จริง
5 q& I- A  e: y% ]2 x! Y$ L น้อมจิตใจศึกษาธรรมกระจ่างชัด " }/ ^( u  O0 j- O$ x9 ?" |
ปรมัตถ์อยู่ที่รู้ทำเกิดผล5 [$ ~% A* i, `1 b5 |4 F/ |  K: I
ด้วยลงแรงปฏิบัติฝึกฝนตน
- X. V, Y, f4 F1 e ธรรมคุณาบังเกิดผลกลางจิตใจ, w- x$ [- `2 f6 j) c" R
น้อมจิตใจศึกษาธรรมสงบแท้
$ P' y$ a# {! D  r$ b' {  T ทวนกระแสโลกโลกีย์สู่ฝั่งหนา6 c! `. Q1 Y5 a' E" z6 d" L
กราบไหว้พุทธะเจริญตามพุทธะนา ; p. g( [9 z3 g6 |2 Y
พระในใจตนหนารู้สำคัญ" M* d4 C: ]' O$ R. t% k
น้อมจิตใจศึกษาธรรมในสถาน 6 x* s+ f+ J7 q9 X2 M
เคารพกฎพุทธสถานสำรวมแท้
  _" _5 `: [+ S' V0 p* C, [ บุญสัมพันธ์ร่วมพร้อมหน้ามั่นมิแปร + A$ }  T  W( k* @3 a/ J+ v
มิพ่ายแพ้ความเกียจคร้านง่วงเหงานา
1 e: t6 A$ e- Z' }2 [# r น้อมจิตใจศึกษาธรรมเกิดศรัทธา # j# o" H  X0 h) [" [
อุทิศได้นำพาตนสู่สถาน
) K% j: W+ I/ W2 N7 u ช่วยผองชนพ้นทุกข์เป็นสะพาน
6 y+ N! J- l3 S ชีพวันวานผ่านเพื่อก้าวสู่เรืองรอง0 H2 S) L( s/ e" @- B( }
ในวันนี้น้อมจิตใจสดับธรรม 1 Y4 j" B+ e( C& U' p5 i
ความลึกล้ำแห่งธรรมสัมผัสเห็น
$ n- l6 h9 I/ W* D. U$ i ลึกซึ้งได้ด้วยรู้นำบำเพ็ญ
( U" I& J0 n$ M! K2 s ฝึกฝนจิตใสเย็นเช่นพุทธา
9 c$ m5 p) a! ~. D$ y ในชีวิตศีลธรรมดำรงไว้ 8 J+ l# r1 o" m4 X# d) D7 U$ c: m0 @
คู่จิตใจแก่นแท้มิแปรผัน  A/ E% h& \& m$ Z
อารมณ์วู่วามใดรู้กำราบทัน 5 v- K: G1 s1 v
ลดหุนหันโกรธาสงบใจ  
7 \2 m& B. P% j& j9 \# d; i& Z& w ในวันนี้ ศิษย์ทั้งหลายล้วนตั้งใจฟังธรรมะ ล้วนมีความอดทนต่อความลำบากแห่งกายสังขาร แม้ว่ากายสังขารจะแตกต่างกัน แต่จิตญาณนั้นล้วนเท่าเทียมกัน ทุกรุ่นวัยล้วนบำเพ็ญร่วมกันได้ มิต้องรอวันเวลา มิต้องอ้างตนว่าไม่พร้อม เพียงศิษย์รักยอมเปิดใจรับฟัง คุณความดีแห่งธรรมะจะหลั่งริน ดุจน้ำทิพย์ชโลมจิตให้ชุ่มเย็นผาสุกได้$ Y" q) ?5 m9 `
เมื่อรู้ว่าโลกีย์มีทุกข์ให้ต้องทนรับ...
) B7 V/ P3 ~! s ใครเลยจะรู้หาหนทางหลุดพ้นจากห้วงทุกข์นี้, M* F* B% I) V7 Z
เมื่อรู้ว่าการเกิด เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง...4 x4 N4 w, M& U# o7 D2 C% t
และเป็นเหตุแห่งกายเวียนว่ายมิจบสิ้น6 ]/ y' K7 K3 y9 S" J5 q
ใครเลยจะรู้หยุดซึ่งการเกิด มิเวียนภพชาติอีกต่อไป
1 V2 Y$ k% B  [0 V; S' G9 B4 u ดังนั้นในวันนี้ศิษย์ทั้งหลายต่างล้วนได้รับวิถีรรม วิถีจิตจริงแท้ ต่างร่วมฟื้นฟูจิตใจอันดีงามกลับคืนมา จงถนอมคุณค่าวันเวลานี้ และถนอมจิตใจผาสุกนี้ อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไป  มิก่อเกิดคุณ ศิษย์จงรู้ว่าคุณค่าแห่งชีวิต อยู่ที่รู้สร้างคุณงามความดีไว้ให้โลกนี้ อยู่ที่รู้สั่งสมคุณธรรม  สร้างบารมีขณะมีชีวิต อยู่ที่รู้บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม สร้างบุญกุศลให้จบสิ้นเวรกรรมในชาตินี้ ทุกคนเข้าใจในธรรมะแล้ว ต้องมิลืมเข้าใจในตนเอง แก้ไชปรับปรุงตนเอง และเข้าใจในผู้อื่น เพื่อฉุดช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้การประชุมธรรมฟื้นฟูจิตเป็นงานยิ่งใหญ่ สะเทือนทั่วทั้งสามภพ เทพคนผีต่างร่วมช่วยงาน บรรพชนต่างร่วมฟังธรรม อีกเจ้ากรรมมากมายต่างรอบุญกุศล  Q, t0 f$ ]5 Q6 M0 e+ e
  # |# F1 C8 Y% n. @- M
จึงยิ่งต้องตั้งใจฟังธรรมให้ครบสองวัน
# o) ]5 r6 B5 d3 x" L+ P& b จึงยิ่งต้องตั้งใจศึกษาบำเพ็ญให้บรรลุผล- O5 A8 V0 o5 C1 B: r1 [% |
จึงยิ่งต้องตั้งใจอุทิศทุ่มเท สร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง
! C) S' o: J+ {8 d* @
; M# B7 t5 a- y) P บุคลากรทั้งหลาย ร่วมงานฟ้า ล้วนต้องอาศัยการอุทิศเสียสละ
5 p, ^0 D5 B' ?  ` เสียสละ...ความสุขสบายส่วนตน9 N& h: f$ \- y0 E9 e( Z. S4 P
เสียสละ...เวลาแห่งตน6 V) @2 ]/ h- w
เสียสละ...เงินทองแห่งตน
2 R3 K; ~3 B. V- I1 b- B: {/ s เสียสละ...ความยึดมั่นถือมั่นแห่งตน
0 C+ L: u& N7 A. O9 N  l, c หากเสียสละได้ถึงพร้อมดั่งที่กล่าวมานี้ ย่อมก่อเกิดความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่ามาจากหลายที่ มาร่วมช่วยกันด้วยจิตโพธิ ด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่ อาจารย์ซึ้งใจและเข้าใจทุกคน การบุกเบิกธรรม ล้วนต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความอดทน และวันเวลาค่อยเป็นค่อยไป ก้าวเดินทีละก้าวอย่างมั่นคง เมื่อทุกคนมีปณิธานร่วมกัน มีจิตศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกัน  ขอให้เชื่อมั่นในธรรมนี้ เชื่อมั่นในโองการฟ้า และก้าวออกมาช่วยเหลือมวลชน  ขาดมิได้คือการส่งเสริมอุ้มชู ให้ทุกคนได้เกิดปัญญา ให้ทุกคนได้เข้มแข็งในศรัทธา สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาด้วยตนเองได้ ดังนั้น ทุกคนร่วมแรงใจ อาจารย์จะเสริมพลังใจให้ศิษย์ทุกคนเข้มแข็งมั่นคงตลอดเส้นทาง ดีไหมศิษย์รักแม่ครัว เสียสละตนอยู่หน้าเตาไฟ ปรุงอาหารทิพย์ให้ทุกคนได้อิ่มหนำ เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เมื่อต้องอยู่กับความร้อนกาย ขออย่าได้ร้อนใจตาม บำเพ็ญธรรมอยู่ที่ทุกขณะสงบจิตใจได้  สำรวมกายวาจาได้ มิกล่าวมากความ เพียงพูดเพื่อส่งเสริมชนยกระดับจิต ช่วยงานฟ้าทุกหน้าที่ล้วนสำคัญ ดังนั้น ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เป็นในทุกงาน  ต้องรักษาพุทธระเบียบ  สำรวมยำเกรง จริยางดงามเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเข้าใจไหมก่อนจบชั้นเรียน ให้เตี่ยนฉวนซือเป็นตัวแทนอาจารย์ มอบผลไม้ทิพย์ให้บุคลากรทุกคน เป็นกำลังใจจากอาจารย์ถึงศิษย์รักทุกคน ยามทุกข์ท้อใจ พึงรู้ว่าอาจารย์เคียงข้างมิห่างกาย ยามผาสุกใจ พึงรู้ว่าอาจารย์ร่วมยินดีไปพร้อมศิษย์หนา พุทธสถานแห่งนี้เป็นของทุกคน เป็นที่ศึกษาปฏิบัติ บำเพ็ญธรรม จึงหวังศิษย์ทั้งหลาย  ร่วมช่วยกันดูแลรักษาสถานธรรมนี้ หมั่นกลับมากราบไหว้พระ สวดมนต์ หมั่นกลับมาทำความสะอาด จัดระเบียบให้เรียบร้อยสง่างาม ดุจเช่นจิตใจของทุกคน ล้วนต้องการทำความสะอาด และจัดระเบียบให้เรียบร้อยอยู่เสมอ จึงหวังว่า ศิษย์ทั้งหลายจะรู้คุณค่าโอกาสอันดีนี้ จะรู้อุทิศเสียสละตนเพื่อส่วนรวม  จะรู้ละวางอัตตาตน เพื่อก้าวสู่จิตใจอิสรเสรี ขอให้ทุกคนตั้งใจบำเพ็ญให้ดี
' d. @4 @$ t4 d; P& Y2 g0 @# p; t" J1 ? พระโอวาทอรหันต์จี้กงแห่งหนันผิง
+ k& s! M) U9 q1 W
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 21-2-2018 13:54 , Processed in 0.074713 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้