อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 324|ตอบกลับ: 0

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้

[คัดลอกลิงก์]

900

กระทู้

1176

โพสต์

4787

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4787

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้ ( U* J) V5 a! X& T+ L& p0 J& q7 l
ก้าวเข้าสู่ประตูพุทธะสำรวมหนา
& f4 b% f6 w  _4 E. { กายวาจาใจสงบฟังธรรมา
% l7 O# A5 N* k# o& O รู้คุณค่าอนุตตราอันแท้จริง+ f9 a# m. k7 |; l8 {
น้อมจิตใจศึกษาธรรมกระจ่างชัด
0 V3 [1 N+ F9 E4 A) g4 q6 t- p2 ~ ปรมัตถ์อยู่ที่รู้ทำเกิดผล
5 A4 B6 R) Y( @1 j+ c& C2 C ด้วยลงแรงปฏิบัติฝึกฝนตน   C. u8 r/ ~; A5 I; L0 t
ธรรมคุณาบังเกิดผลกลางจิตใจ
4 I* f  w- I& E" o0 b# T; ^ น้อมจิตใจศึกษาธรรมสงบแท้ ; Z. x% h" {. I$ A3 r
ทวนกระแสโลกโลกีย์สู่ฝั่งหนา) w, N/ _+ e; h7 a0 _* k& Z/ K) n# S/ C
กราบไหว้พุทธะเจริญตามพุทธะนา ; r) l% l9 j9 j/ j* @; u9 X- z
พระในใจตนหนารู้สำคัญ
! K9 G( ?$ O+ |# }1 O* Y น้อมจิตใจศึกษาธรรมในสถาน
$ w6 H! a& v% u1 [$ P/ @6 Q; @2 I เคารพกฎพุทธสถานสำรวมแท้
3 p: s9 v6 @5 S& A9 w- j บุญสัมพันธ์ร่วมพร้อมหน้ามั่นมิแปร 9 ?- Q: A% O$ H
มิพ่ายแพ้ความเกียจคร้านง่วงเหงานา
  Q- n1 f/ V1 u% u& m7 o น้อมจิตใจศึกษาธรรมเกิดศรัทธา
$ s" v. D9 _# _7 M5 H+ x5 B อุทิศได้นำพาตนสู่สถาน
8 k& g/ K/ P9 V5 W ช่วยผองชนพ้นทุกข์เป็นสะพาน
" q7 \+ w, F1 |7 I3 t4 h- l ชีพวันวานผ่านเพื่อก้าวสู่เรืองรอง
$ l7 B0 e- @& q7 g# j/ u. s: e ในวันนี้น้อมจิตใจสดับธรรม
' n  b7 p7 ]+ o ความลึกล้ำแห่งธรรมสัมผัสเห็น
" U# X1 `; U2 i& Y. U! S ลึกซึ้งได้ด้วยรู้นำบำเพ็ญ ! M5 F9 q6 B/ X) q$ q
ฝึกฝนจิตใสเย็นเช่นพุทธา
$ t6 o8 {' p: r+ \* L- \ ในชีวิตศีลธรรมดำรงไว้
5 O# M/ p: {5 F( f9 F คู่จิตใจแก่นแท้มิแปรผัน0 V% p7 k+ m; S7 u- J/ A
อารมณ์วู่วามใดรู้กำราบทัน $ |* H. w' I3 ]' O
ลดหุนหันโกรธาสงบใจ  5 l3 s5 ]8 q; e  \8 Y! r" r! w( o
ในวันนี้ ศิษย์ทั้งหลายล้วนตั้งใจฟังธรรมะ ล้วนมีความอดทนต่อความลำบากแห่งกายสังขาร แม้ว่ากายสังขารจะแตกต่างกัน แต่จิตญาณนั้นล้วนเท่าเทียมกัน ทุกรุ่นวัยล้วนบำเพ็ญร่วมกันได้ มิต้องรอวันเวลา มิต้องอ้างตนว่าไม่พร้อม เพียงศิษย์รักยอมเปิดใจรับฟัง คุณความดีแห่งธรรมะจะหลั่งริน ดุจน้ำทิพย์ชโลมจิตให้ชุ่มเย็นผาสุกได้
: E4 K" [" `, ^& `; J  i เมื่อรู้ว่าโลกีย์มีทุกข์ให้ต้องทนรับ...
$ I0 k; X2 ]' D+ O' g' x: \; N  S1 v0 K ใครเลยจะรู้หาหนทางหลุดพ้นจากห้วงทุกข์นี้
4 `5 q/ E( d& ?# ~9 ^ เมื่อรู้ว่าการเกิด เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง...
! C7 s" l# l3 U; h, K และเป็นเหตุแห่งกายเวียนว่ายมิจบสิ้น
# ]0 I) ?1 B9 ]) @ ใครเลยจะรู้หยุดซึ่งการเกิด มิเวียนภพชาติอีกต่อไป* U8 W/ r; ?% }  s. h0 M: ~& O% k6 A
ดังนั้นในวันนี้ศิษย์ทั้งหลายต่างล้วนได้รับวิถีรรม วิถีจิตจริงแท้ ต่างร่วมฟื้นฟูจิตใจอันดีงามกลับคืนมา จงถนอมคุณค่าวันเวลานี้ และถนอมจิตใจผาสุกนี้ อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไป  มิก่อเกิดคุณ ศิษย์จงรู้ว่าคุณค่าแห่งชีวิต อยู่ที่รู้สร้างคุณงามความดีไว้ให้โลกนี้ อยู่ที่รู้สั่งสมคุณธรรม  สร้างบารมีขณะมีชีวิต อยู่ที่รู้บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม สร้างบุญกุศลให้จบสิ้นเวรกรรมในชาตินี้ ทุกคนเข้าใจในธรรมะแล้ว ต้องมิลืมเข้าใจในตนเอง แก้ไชปรับปรุงตนเอง และเข้าใจในผู้อื่น เพื่อฉุดช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้การประชุมธรรมฟื้นฟูจิตเป็นงานยิ่งใหญ่ สะเทือนทั่วทั้งสามภพ เทพคนผีต่างร่วมช่วยงาน บรรพชนต่างร่วมฟังธรรม อีกเจ้ากรรมมากมายต่างรอบุญกุศล% w7 `7 J) S! ]) b" L. ]6 `/ ^5 W) \
  
7 e/ i  H8 ]/ p  X) {8 l+ r8 g6 n จึงยิ่งต้องตั้งใจฟังธรรมให้ครบสองวัน
( w2 B6 \. x; | จึงยิ่งต้องตั้งใจศึกษาบำเพ็ญให้บรรลุผล
. V$ X1 |9 ~0 p( p/ ?: q5 z' W8 E จึงยิ่งต้องตั้งใจอุทิศทุ่มเท สร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง5 p7 ~. L$ t% j% x" N9 e% X
! ]2 y& N  }$ M0 V) O4 O
บุคลากรทั้งหลาย ร่วมงานฟ้า ล้วนต้องอาศัยการอุทิศเสียสละ7 K  p8 Y$ `5 ^. E& L  n
เสียสละ...ความสุขสบายส่วนตน
: y' N! l1 K  F9 I2 K. D; ~+ s เสียสละ...เวลาแห่งตน
8 S  x" \* n, \0 i+ R* w เสียสละ...เงินทองแห่งตน
8 @- D, X, ?% W; v$ T3 ~( o! }  D เสียสละ...ความยึดมั่นถือมั่นแห่งตน/ i7 }6 e# j6 ]% i- `& _7 g
หากเสียสละได้ถึงพร้อมดั่งที่กล่าวมานี้ ย่อมก่อเกิดความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่ามาจากหลายที่ มาร่วมช่วยกันด้วยจิตโพธิ ด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่ อาจารย์ซึ้งใจและเข้าใจทุกคน การบุกเบิกธรรม ล้วนต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความอดทน และวันเวลาค่อยเป็นค่อยไป ก้าวเดินทีละก้าวอย่างมั่นคง เมื่อทุกคนมีปณิธานร่วมกัน มีจิตศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกัน  ขอให้เชื่อมั่นในธรรมนี้ เชื่อมั่นในโองการฟ้า และก้าวออกมาช่วยเหลือมวลชน  ขาดมิได้คือการส่งเสริมอุ้มชู ให้ทุกคนได้เกิดปัญญา ให้ทุกคนได้เข้มแข็งในศรัทธา สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาด้วยตนเองได้ ดังนั้น ทุกคนร่วมแรงใจ อาจารย์จะเสริมพลังใจให้ศิษย์ทุกคนเข้มแข็งมั่นคงตลอดเส้นทาง ดีไหมศิษย์รักแม่ครัว เสียสละตนอยู่หน้าเตาไฟ ปรุงอาหารทิพย์ให้ทุกคนได้อิ่มหนำ เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เมื่อต้องอยู่กับความร้อนกาย ขออย่าได้ร้อนใจตาม บำเพ็ญธรรมอยู่ที่ทุกขณะสงบจิตใจได้  สำรวมกายวาจาได้ มิกล่าวมากความ เพียงพูดเพื่อส่งเสริมชนยกระดับจิต ช่วยงานฟ้าทุกหน้าที่ล้วนสำคัญ ดังนั้น ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เป็นในทุกงาน  ต้องรักษาพุทธระเบียบ  สำรวมยำเกรง จริยางดงามเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเข้าใจไหมก่อนจบชั้นเรียน ให้เตี่ยนฉวนซือเป็นตัวแทนอาจารย์ มอบผลไม้ทิพย์ให้บุคลากรทุกคน เป็นกำลังใจจากอาจารย์ถึงศิษย์รักทุกคน ยามทุกข์ท้อใจ พึงรู้ว่าอาจารย์เคียงข้างมิห่างกาย ยามผาสุกใจ พึงรู้ว่าอาจารย์ร่วมยินดีไปพร้อมศิษย์หนา พุทธสถานแห่งนี้เป็นของทุกคน เป็นที่ศึกษาปฏิบัติ บำเพ็ญธรรม จึงหวังศิษย์ทั้งหลาย  ร่วมช่วยกันดูแลรักษาสถานธรรมนี้ หมั่นกลับมากราบไหว้พระ สวดมนต์ หมั่นกลับมาทำความสะอาด จัดระเบียบให้เรียบร้อยสง่างาม ดุจเช่นจิตใจของทุกคน ล้วนต้องการทำความสะอาด และจัดระเบียบให้เรียบร้อยอยู่เสมอ จึงหวังว่า ศิษย์ทั้งหลายจะรู้คุณค่าโอกาสอันดีนี้ จะรู้อุทิศเสียสละตนเพื่อส่วนรวม  จะรู้ละวางอัตตาตน เพื่อก้าวสู่จิตใจอิสรเสรี ขอให้ทุกคนตั้งใจบำเพ็ญให้ดี
" |( ^" i: L! z# a6 K' K$ A* g พระโอวาทอรหันต์จี้กงแห่งหนันผิง, @/ O9 u  A- E# i2 {; Q& ~- L
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 13-12-2017 08:51 , Processed in 0.074428 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้