อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 301|ตอบกลับ: 1

ตรึกตรองให้มาก

[คัดลอกลิงก์]

900

กระทู้

1176

โพสต์

4787

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4787

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

ตรึกตรองให้มาก...  
. `; s* I( l! X8 _4 k* x) z& c$ s เป็นจุดเริ่มต้นของหมื่นพันความดี  ความกลมกลืนที่เหมาะสม0 T* V* ?7 y0 f& P
อดทนให้มาก...  6 i9 k- R# ^" B4 W- s! l6 c
อย่าทำเพื่อตัวเอง  ถนอมรักษ์  รู้ค่าบุญสัมพันธ์ในครั้งนี้  8 W$ u! a. q  q* C6 \5 g
ถอยไปอีกก้าว...  
; ?) E7 {4 P5 k4 H" s เพื่อรักษามโนธรรม  มารยาท  พร้อมหมั่นสั่งสมคุณงามบารมีธรรม
: x# X* P" ?# n" G$ U5 P1 Q7 A9 s2 q$ n( n- h% C) ?. o5 r+ w5 a
กาลยุคสามธรรมโปรดกว้างไพศาล& W& g& z+ g( J, j& a4 o8 J& i
เจริญตามธรรมบุราณสร้างคุณค่า
5 T+ D# p/ k; f. ~7 |% | เพื่อฟื้นฟูคุณธรรมกลับคืนมา , Q1 N# E$ w6 m# n+ C
เพื่อแปรเปลี่ยนดวงชะตาสู่ดีงาม
" l6 |6 m" T& Z0 O. _ วันนี้ได้รับธรรมคือโชคดี
- @8 o4 K3 i& A+ B9 e ผู้ที่มีรากบุญแห่งพุทธะ* c3 T* p0 }& g7 b
เมื่อพบธรรมพลันศรัทธาวิสารท 9 L" y) |. M, v; {
อนุตตรสัจธรรมแจ้งกลางใจ
7 c* J6 k) Y  C+ K+ q0 w ธรรมะมิใช่เพียงเอ่ยวาจา
8 b4 K! Z" I4 |# K& _, f จะเข้าถึงสงบจิตรานำฝึกฝน9 R& @" c6 G) {' h* G. ]4 O
กระจ่างธรรมต้องอาศัยศรัทธาตน
6 k1 i/ G5 n+ `  y2 @, G9 c8 i ลงแรงจริงมรรคผลประจักษ์จริง
9 b; {0 g) N# q* i% v หลายคนยังมิเชื่อในโองการฟ้า ( n" J0 }9 ]4 {7 ~6 ?
แต่ทว่าจงเปิดใจศึกษาแท้5 g( `3 v% B: l0 c1 H" ]- ]
นำฝึกฝนปฏิบัติสู่เปลี่ยนแปร 5 M) [6 u# W% d, Q, T( C0 J
เป็นคนใหม่พิสูจน์แท้ธรรมะจริง
: u' j- k3 k* V1 |: e* K# ] ต้องรู้ว่าศตายุนั้นสั้นนัก
" k) b8 @# y! n- Z หวังประจักษ์รูปลักษณ์ให้พบเห็น
+ V0 X3 `* x: b; Y' {2 p1 |: e+ ^ ต้องเรียนรู้ชีวิตจริงด้วยบำเพ็ญ
( M1 X# {" e  r+ f ผ่านทุกข์เข็ญเห็นธรรมจริงสว่างภายใน" _9 Q; C( A" q: ^' t; M
เรียนรู้ธรรมมิห่างไกลจากตนนี้ 9 R# x& b2 [* {" R$ L0 W- o
ปฏิบัติสร้างความดีเกื้อชนผอง/ B# i" H0 d. Y0 D  R
พุทธะอยู่กลางใจน้อมประคอง
/ \* [& s* t1 V0 [. J# ^; h$ S! j ร่วมครรลองฟ้านั้นเจริญธรรม2 V& C" V: O8 D+ L! m7 p
ศิษย์ทั้งหลายมีโอกาสร่วมพร้อมหน้า
/ |! v6 l, a3 c  f8 J บุญสัมพันธ์นำพาสู่สถาน7 d5 ~; X' D  S3 p
ทุกคนดั่งพี่น้องธรรมญาณ + ?/ D: ?5 \+ t+ u0 x6 g4 M
มิมองผ่านจงเห็นความสำคัญ
7 ~# g: C% i4 o/ y วันนี้เรียนหลักธรรมนำปรับใช้
0 {+ u6 x" p3 E. `& X: y- m หยุดสร้างบาปกรรมให้เวียนว่ายหลง . t) ~2 W- K8 ~
กอปรความดีดั่งผลฟักในหญ้าพง 7 U% A0 X/ Z5 N% L
มั่นดำรงความดีสืบต่อไป
; H4 m( `+ f# K& {- G4 i7 g+ K# Z2 m หวังหลุดพ้นห้วงทุกข์ต้องตัดทุกข์ + K: U! \- A5 G4 o$ i7 m5 t! O
หวังพบสุขที่แท้จริงบำเพ็ญหนา
9 Y1 I" ^% P  u' ]0 E ต้องรู้วางอัตตายึดมั่นนา
7 ^4 d8 o; R3 D$ u) _. @ บริสุทธิ์คืนใจฟ้าใจเดิมตน- t9 S( K2 s0 X3 r% o) c- u
ศิษย์ทั้งหลายจงตั้งใจบำเพ็ญเถิด
1 l. G6 F* ]: m' n ความประเสริฐอยู่ที่เจ้าในชาตินี้. b$ Q4 S9 ~0 [; i) i% j
บรรพชนลูกหลานรับบารมี - K3 k3 H! T( N
ฟ้ายินดีช่วยหนุนนำผู้บำเพ็ญ
/ q6 X  g2 q1 z7 L เข้าใจไหม/ Q6 g+ X1 x8 D% ]9 [4 J5 `6 C
ศิษย์รักเอ๋ย... บุคลากรทั้งหลายเข้ามาใกล้  ตั้งใจฟัง3 h! T# V5 r# K  j( d5 t
จงขอบคุณคนที่ทำให้เจ็บปวด & U7 g* ]/ j) o3 {* i' B
เพราะมีเขา... 4 @8 y- p+ P3 H: S7 \+ a; E; W7 N
เราจึงได้หล่อหลอมใจมุ่งมั่น3 S5 p) M! b  y! C: N" f3 J
จงขอบคุณคนที่โป้ปดหลอกลวง
# o) v+ Y# X4 k+ B% B- d เพราะมีเขา...
0 S6 h1 R: H7 |$ A( g เราจึงได้เพิ่มเสริมปัญญาธรรม6 l' ^) i% F5 q5 z% ~. R
จงขอบคุณคนที่ใส่ร้ายป้ายสี , l: ]7 k  v) X  w3 w
เพราะมีเขา... 2 ?+ o' o! L/ p# Y5 }6 \( `5 c. s
เราจึงได้เปลี่ยนเป็นคนที่เข้มแข็ง
$ l3 q% X7 `) r) d9 t* ~ จงขอบคุณคนที่ประนามหยาบเหยียด .
; [( x4 @$ G3 r; M เพราะมีเขา... 7 E8 w0 Y* O' M
เราจึงได้ลุกขึ้นสู้  พิสูจน์ตน% c; W6 G5 i3 @& Q" O) v) U, [
จงขอบคุณคนที่ละทิ้งไม่เหลียวแล / |+ T2 w  e$ m, x7 M5 z$ K5 {- R
เพราะมีเขา... / |& o4 i1 ?* ^; G
เราจึงได้รู้จักการพึ่งพาตน
. L5 |$ ^3 s" p9 ~/ }) E+ [4 H, e จงขอบคุณคนที่สร้างความผิดพลาดทิ้งไว้ให้ .
0 ?3 O/ W7 u2 x+ \1 X% o! g เพราะมีเขา...
, O/ X, H% Q  o" r; A" \ เราจึงได้เรียนรู้แบกรับการเข้าใจผิด
' f; m( @( [8 b0 q$ a0 u จงขอบคุณคนที่คอยตำหนิติเตียน   & A7 U9 @2 }( b* \
เพราะมีเขา... 9 h% Q' P5 j# s9 d% K; [7 S# T5 B6 @
เราจึงได้รู้แก้ไขจุดด้อยตน
! s. @. p+ [8 m เข้าใจไหม
$ }0 `: C0 W, k8 [( D0 y  อาจารย์บอกเจ้า  อย่าได้เสียใจ  อย่าได้ท้อใจ  ทุกขณะต้องมีจิตขอบคุณ  สำนึกคุณในทุกสิ่ง  ทุกคนทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา เป็นประสบการณ์  ฝึกให้ใจเข้มแข็ง  สร้างปัญญาให้เพิ่มพูน  
% u2 X; y! D) G. Y% K7 Y1 O จงมีสติคิดรอบคอบให้มากขึ้น
5 P# l- Y7 w6 W( o/ M จงสำรวมระวังกาย  วาจา  ใจ  ให้มากขึ้น7 y" J: v- F) x3 Z8 U
จงปล่อยวางทุกข์สุขไม่ยึดติด+ X+ z& h/ e' ~& O7 b% X
บำเพ็ญธรรม  ทุกคนล้วนกำลังบำเพ็ญ  ไม่มีใครที่สมบูรณ์ทั้งหมด  ไม่มีใครที่ตัดกิเลสได้สิ้นทั้งหมด  แต่จงเตือนตน  เห็นสิ่งใดที่ไม่ดี  ก็อย่าทำตาม  สิ่งที่ดีจงรักษาเจริญรอย  จิตที่เที่ยงตรงต่อฟ้า  มิต้องหวั่นกลัว  จิตเมตตารักเวไนยต้องให้ใจกว้าง  ทุกคนร่วมใจ  งานสร้างสถานธรรมอาศัยทุกคน  เพราะนาวาธรรมนั้น สร้างเพื่อฉุดช่วยเวไนย  ได้บำเพ็ญธรรมร่วมกัน  ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน  มิใช่ว่าใครเป็นเจ้าของ  แต่ทุกคนล้วนมีส่วนร่วม  ต้องช่วยกันดูแลรักษา  ช่วยกันคิด  ช่วยกันทำ  ( q  j) P" u" k$ H* l
เข้าใจไหม
, f1 P. N. [/ y2 j) U2 }  ในใจทุกคนคิดสิ่งใด ทำไมอาจารย์จะไม่รู้ใจของเจ้า  แต่ทว่าทุกคนล้วนคือลูกศิษย์ทั้งนั้น  จะทำอย่างไร  มีเพียงแต่ชี้ให้ทุกคนมองให้ชัดถึงสัจธรรมบนโลกนี้  วางปลงให้ได้แล้วก้าวต่อไป  บรรลุปณิธานตน  เช่นนี้  ยังก่อสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดขึ้นได้ อย่ามัวแต่ระแวงกัน กล่าวโทษกัน  มิมีใครที่ไม่เคยทำผิด  แต่จงรู้กลับตัวกลับใจแก้ไขผิด  ฟ้าย่อมอภัย  ' }+ f% U8 Y" Y! E6 j$ z) H  @" ~4 }% p
เข้าใจไหม
- v) f7 h+ [& S& R  ผู้ที่อยู่แนวหน้าต้องมั่นคง  ต้องเที่ยงตรง  ต้องสละส่วนตนเพื่อผู้อื่น ต้องไม่ยึดหมายครอบครอง จิตบริสุทธิ์ย่อมสะเทือนฟ้า  รู้ไหม  อาจารย์ดูที่จิตจริงใจของทุกคน  มิต้องมีคำพูดที่สวยหรู แต่ศิษย์นั้นกระทำจริง ทุ่มเทสุดใจ  ย่อมสะเทือนฟ้า ย่อมซาบซึ้งถึงใจคนได้  8 F* }3 v/ f4 b* w9 D& {2 f& N
จงย้อนถามตน...  : b! C( X2 i( i& G& Z  h
จิตเมตตารัก  ดั่งบิดามารดา  มีมอบให้เวไนยมากเท่าใด  & ?+ H  {- v: A3 |
จิตเที่ยงตรงยุติธรรม  จัดการเรื่องราว มีเท่าใด  
, M% N0 d' o  X2 w7 e ปณิธานที่ตั้งไว้  บรรลุแล้วหรือไม่  
- P* y1 Y% O$ Y. G' t ถามใจตน อย่าได้ผิดต่อฟ้า  ผิดต่อคน  ผิดต่อมโนธรรมสำนึกอันดีงาม  ( p# {0 ^; ?+ A% H9 z
อาจารย์กล่าวในครั้งนี้  ด้วยหวังว่าศิษย์ทุกคนจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนให้ดียิ่งขึ้น  มิต้องมองใคร  ตนบำเพ็ญใจของตน  ตนทำหน้าที่ของตนให้ดีเป็นพอ   
& s- \6 @3 G* R- `2 f เข้าใจไหม0 Q" u$ D/ a" R6 E7 v# b! c
อาจารย์จะมอบผลไม้ทิพย์ให้กับบุคลากรทั้งหลาย  เป็นกำลังใจให้เข้มแข็ง  ช่วยงานฟ้า  ช่วยเวไนย  และช่วยตนเองไปพร้อมกัน  จงร่วมใจสามัคคี  มิแบ่งแยก  ร่วมใจร่วมคุณธรรม  สร้างนาวาฟ้าอันยิ่งใหญ่ ให้สำเร็จโดยเร็ว  % D2 y& z; L; N. i& a. e: w
เข้าใจไหม
  B4 ^2 S! k% i! }! t6 W ดูแลกันให้ดี  ถนอมตนหนา  
7 A; O7 j: `* V0 Y: U3 r6 u  O* A% e$ m6 r
พระโอวาทอรหันต์เต้าจี้แห่งหนันผิง

12

กระทู้

760

โพสต์

2265

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2265

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 22-6-2017 15:25:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ! g1 B! d' m& f
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ0 m, }5 T1 T- x: A8 I- _: w
ศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ& A. B, {5 ~2 E  h' N( ~4 p0 I* C
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 24-11-2017 19:44 , Processed in 0.088480 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้