อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 700|ตอบกลับ: 3

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมวอนขอ...(ตอนที่2)

[คัดลอกลิงก์]

470

กระทู้

549

โพสต์

2151

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
2151

เข็มประดับยศ 8เข็มประดับยศ 6เข็มประดับยศ 10

20121301072704.jpg
    พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้เข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนสูงสุด  เพื่อกราบบังคมทูลรายงานถึงความดี ความชั่ว ที่มนุษย์ได้กระทำ ครั้นองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงทราบข่าวสภาพความเลวร้ายบนโลกมนุษย์  ก็ทรงพิโรธยิ่งนัก  และตรัสบริภาษต่อว่าเหล่าเทพยดาทั้งหลายว่า " เสียแรงเปล่าที่ชาวโลกพากันจุดธูปเทียนบูชา กราบไหว้ แต่กลับไม่ยอมอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น มาจนบัดนี้...  ในโลกมนุษย์จึงเนืองแน่นไปด้วยคนใจบาปหยาบช้า  ผู้คนไม่มีมโนธรรมสำนึกหลงเหลืออยู่เลย  ดังนั้นจึงต้องมีราชโองการโทษทัณฑ์ให้เกิดภัยพิบัติต่อเนื่องกันหลายปี  เพื่อกำหราบคนชั่วช้าสามานย์  และเปลี่ยนแปลงจิตใจชาวโลกเสียใหม่! "0 ^9 b& b& x5 Y; _1 G9 G8 s3 L
     ในเวลานั้น.....บรรดาเหล่าทวยเทพทั้งหลายได้กราบทูลวิงวอน...แม้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งทะเลทักษิณถึงกับพระวรกายทรุดหมอบลงกับพื้นพระบรมวิมาน  ทรงพร่ำทูลขอให้โปรดกรุณาแก่ชาวโลกซ้ำเป็นหลายครั้งว่า
2 g. r8 M& o* X# p) w/ ~1 A: b     " ผู้ชั่วช้าสมควรดับ....ผู้ดีงามควรคัดออก...ๆ....ๆ....   องค์เง็กเซียนฮ่องเต้จึงทรงมีพระบัญชาชี้ขาดว่า..
1 ~$ D* _& R3 j2 F  L& p     " ดีชั่ว   สองฝ่ายแยกกัน !
# ?1 i; z- ~  y5 c5 D8 J       ให้สงครามเจาะจงเลือกที่เกิด !  I1 ]) ?* M. I7 e  k' J
       ให้โรคระบาดเจาะจงเลือกคนเป็น !") p  L9 l( I7 t9 P( E4 g
       และให้จอมเทพพิทักษ์ธรรมจงรับราชโองการกวาดล้างมนุษย์ที่กระทำความชั่วร้าย ดังต่อไปนี้: }  k7 S# `" A' d& T
     1.   พวกที่กล่าวโทษ  ด่าว่าฟ้าดิน: G6 K$ u( n/ G& j' n
     2.   พวกที่ดำเนินชีวิตปฏิบัติตนผิดหลักฟ้าฝืนหลักธรรม. Y; Z7 V+ J% m
     3.   พวกที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่
$ m% q7 }# w0 B& G) c     4.   พวกที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ฆ่าเป็นอาชีพ ฆ่าเป็นกีฬา. X( e7 |* f* U& \
     5.   พวกที่ลักขโมย ปล้นชิง หยิบฉวยทรัพย์สมบัติสิ่งของของผู้อื่น3 z6 h, ~1 R8 L( n' w/ f, {! u
     6.   พวกที่โกหกมดเท็จ  พูดจาหลอกลวงให้คนหลงเชื่อ
( k7 y4 @1 m. O& D, v0 @$ H+ q     7.   พวกที่ประพฤติผิดในกาม  มักมากในตัณหาราคะ
  j2 p: m6 I& B5 e0 U     8.   พวกที่ชอบดื่มสุรา ยาเมา สูบบุหรี่  หลงใหลสิ่งเสพติดของมอมเมาสติ
5 P, R. d1 s$ L0 R. U) y     9.   พวกที่ไม่ยึดถือศีลธรรม จิตใจขาดหิริโอตัปปะไม่สำนึก  ละอายใจในการทำชั่ว  ไม่เกรงกลัวบาปกรรม  P/ a' ^7 [$ y, V. C% Y4 t9 l
    10.  พวกที่ทำลายพระศาสนา บิดเบือนหลักธรรม หลอกลวงเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
* W! L! Y! U$ q3 ~    11.  พวกที่เหยียบย่ำทำลายพระคัมภีร์ หลักธรรมะอักษรหนังสือ
; N( i: [5 Z" s$ M    12.  พวกที่ใจเหี้ยมโหด เข่นฆ่าเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตน
% o. l) `( ~$ V% h. D' J' u; [    13.  พวกที่ทำลายผู้อื่น เพื่อมุ่งผลกำไรและความสุขส่วนตน* N6 M( Y- l6 J$ X  c8 S; P5 u
    14.  พวกที่ค้าขายใช้เล่ห์เหลี่ยม  ขูดรีด  คดโกงตาชั่ง- m/ D, D0 a2 j: n
    15.  พวกที่ค้าขายสินค้าปลอม ยาปลอม หลอกลวงชาวบ้าน
- c3 i% x9 _% a! ?7 t6 S    16.  พวกที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย  ค้าขายเอาเปรียบคนอื่น0 ^2 f( }$ b6 `6 G
    17.  พวกที่หาประโยชน์จากผู้อื่นด้วยการหลอกลวงต้มตุ๋น
  `3 e' Z6 Z1 H0 l- K    18.  พวกที่พูดจาหยาบคาย ชอบทุบตีด่าว่าบุพพการี ปู่ย่า  ตายาย5 E: ]3 G  f" l! w8 ]
    19.  พวกที่ชอบพูดจาให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น- T! R7 K/ M9 W, H" q6 h( ~; c
    20.  พวกที่อารมณ์ร้าย โมโหโกรธา  ด่าว่าคนอื่นไปทั่ว
# [" {/ A8 S) i3 K6 e    21.  พวกที่ชอบว่ากล่าว  ตำหนิโทษผู้อื่น  ด้วยใจอคติไม่เที่ยงธรรม
. p+ d9 l5 e" H/ d) V" X+ _/ Y! y    22.  พวกผู้ชายที่ไม่จริงใจต่อภรรยา  พวกผู้หญิงที่ไม่เคารพซื่อสัตย์ต่อสามี
0 F. u# D/ Y4 {    23.  พวกที่ชอบยุแหย่ทำลายชีวิตครอบครัวผู้อื่น ให้แตกแยกล่มสลาย0 t7 C" c0 L: I: [) R
    24.  พวกพี่น้องที่ไม่รักใคร่ปรองดองกัน  คอยแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นฟ้องร้องแย่งชิงทรัพย์มรดก
8 F: Y0 o! C5 w3 n8 `# s$ x, W  W    25.  พวกที่วงศ์ตระกูลเดียวกัน  แต่กลับทะเลาะเบาะแว้งไม่สามัคคีกลมเกลียว
. Q3 @: e: e5 l    26.  พวกที่ชอบยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่น  ฟ้องร้องคดีความ
$ g' _* T1 U/ e& Y9 I    27.  พวกที่ไม่มีความจริงใจ  เป็นคนลวงโลกสวมหน้ากากเข้าหากัน+ T' r% P: O" J% W
    28.  พวกหน้าเนื้อใจเสือ  ภายนอกแต่งกายให้ดูดีแต่ภายในสกปรกโสมม
' ?! v" @/ D7 E2 z    29.  พวกที่อาศัยอำนาจหน้าที่  ใช้อิทธิพลในทางที่ผิด
" H, D1 `9 x4 j& _    30.  พวกที่กดขี่ราษฎร ยักยอก ฉ้อราษฎร์บังหลวงโกงกินบ้านเมือง
( ^9 ^& {+ `& m* V8 L4 A" F    31.  พวกที่ชักศึกเข้าบ้าน  ล้างผลาญประเทศชาติเพื่อผลประโยชน์ของตน
8 X+ g3 }4 G7 ^7 T% C% T0 X, n, u    32.  พวกผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี  กลับใช้อุบายวางแผนแก่งแย่งชิงกันเป็นใหญ่; z. Z  A+ R# g& \$ I& ^
    33.  พวกที่ชอบประจบสอพลอ  พะเน้าพะนอ ยกย่องเชิดชูรับใช้คนเลว
! C$ K( D. r) Z; F8 Z    34.  พวกที่คอยมุ่งร้าย  รังแกคนทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต, K( n' o; I+ k3 L% \& a9 @. M
    35.  พวกคนพาลสันดานหยาบ ที่คอยก่อกวนให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุข7 ?" b% r1 R8 X* m4 W
    36.  พวกคนร่ำรวย  แต่ใจร้ายข่มเหงคนยากไร้
7 o& o0 E( Y1 n; N9 E    37.  พวกที่ชอบยกย่องคนรวย เหยียบย่ำคนจน
9 I# q/ Z2 y. u  u$ \7 r3 H9 l* ?    38.  พวกที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยาก  ไม่อยากช่วยเหลือ# k% s5 @- K9 A# u6 w
    39.  พวกที่พบเห็นคนอยู่ในฐานะลำบาก  กลับเมินเฉยแล้งน้ำใจ
+ y! C. e0 j( t, u1 ?    40.  พวกที่เห็นผู้อื่นร่ำรวย  ก็เกิดความอิจฉาริษยา
& H9 C7 T; H" c    41.  พวกที่เห็นผู้อื่นในฐานะสูงส่งด้วยชื่อเสียงเกียรติยศ  ก็เกิดความโกรธแค้นชิงชัง
+ u6 G# r4 W8 E# y    42.  พวกที่มีจิตใจอาฆาตมาดร้าย  ใช้ไสยศาสตร์ มนต์ดำสาปแช่งผู้อื่น! D6 B; ?$ \7 \& O
    43.  พวกที่ร่ำเรียนคาถาอาคมทำร้ายผู้อื่น ทำเสน่ห์ยาแฝดฝังรูปฝังรอย
* V8 R/ M/ w  ?+ @0 `& g    44.  พวกที่ชอบฝึกวิชามาร  ทำพิธีใช้ภูติผีกลั่นแกล้งทำลายล้างผู้อื่น
4 ^5 C8 Y; m/ `3 p    45.  พวกที่ชอบเผาป่า ทำลายสุสาน บุกรุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
& t) @$ C$ P6 E2 f1 i% g8 q    46.  พวกที่กินทิ้งกินขว้าง  ไม่รู้จักพระคุณข้าว  น้ำ  อาหาร
* n5 W0 X% _% A9 {( n" J- H( d    47.  พวกที่ทุบตีเด็กเล็กไร้เดียงสาด้วยโทสะ ข่มเหง รังแกเด็กๆ ผู้ที่ไม่สามารถจะช่วยตนเองได้
! d  H. N% Z/ K) p! q2 ~    48.  พวกที่อกตัญญู  ไม่รู้คุณคน% ^( a8 d( U2 q& `( ?! I
    49.  พวกที่ประพฤติตน  คิดแบบอย่างชี้นำสอนให้เด็กอนุชนรุ่นหลัง  กระทำตามจนต้องกลายเป็นคนเลว ชีวิตไร้แก่นสาร
* S) J" K; G7 m1 t4 H, Y    50.  พวกที่ถือตนว่าอาวุโส  สูงอายุ ใครว่ากล่าวไม่ได้  ทำผิด  ไม่ยอมรับ  ตักเตือนไม่ยอมแก้ไข
  k, H$ P- @  h1 E    51.  พวกอนุชนรุ่นหลัง  ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ ไม่ยึดถือหลักคุณสัมพันธ์
% I6 o9 W8 G; u+ N; [0 f( l    52.  พวกที่ไม่พิจารณาสำรวจดูกรรมดีกรรมชั่วของตนเอง  l& A7 d) a+ M6 U- L# W5 ^$ ^* s
    53.  พวกที่เคยตักเตือนให้ทำความดี  กลับทุ่มเถียงดื้อด้านไม่ยอมฟัง* z4 \* ]; j/ B* d. Y
    54.  พวกที่คอยเสาะแสวงหาแต่ช่องทางกระทำชั่วอยู่ไม่ว่างเว้น5 c- E. w6 e" g) V, c( x( M4 E
      ' N/ ~6 X0 c* z
       " นี่คือ 54 ข้อกรรมชั่วที่ผู้ใดประพฤติ  ผู้นั้นจะต้องถูกตรวจตราควบคุมเก็บกวาดให้เรียบร้อย  ไม่ให้เหลือไว้ในโลก !  เมื่อตายลงไปก็ต้องถูกเหวี่ยงเข้าสู่หนทางเปรต  สัตว์นรก  อสุรกาย  ยามยังมีชีวิตอยู่ให้พวกเขาเหล่านั้นมีอันเป็นไป   สูญพันธ์ทั้งตระกูล  ให้บ้านแตกสาแหรกขาด  ให้นองเลือดท่วมแผ่นดิน  ให้กระดูกทับถมในพงพี    บ้านเรือนของพวกเขาให้ถูกผู้อื่นอยู่อาศัย  ที่นาของพวกเขาให้ไร้คนเพาะปลูกทำกินได้!   หากมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตน   ให้ละเว้นความชั่ว สร้างสมคุณความดี  ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหาย  อายุจะยั่งยืน"3 i& T- }) I! m6 y4 O
; K/ u, X) @; U) n5 O
2 S) U8 \4 s! p8 O2 w4 Y4 f

12

กระทู้

760

โพสต์

2265

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2265

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 29-8-2014 09:42:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุ สาธุ สาธุธรรมค่ะ& x8 S( G; ~  M# O$ Q7 S

0

กระทู้

88

โพสต์

231

เครดิต

Senior

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
231
โพสต์ 29-8-2014 18:40:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุๆคะจะจดจำไว้และปฏิบัติตามคะ0 k6 W5 N: ?( o+ e( Q4 a

0

กระทู้

425

โพสต์

1519

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
1519
โพสต์ 29-8-2014 19:43:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณ ธรรมะคำสอนที่ดีๆครับ อนุโมทนา สาธุ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 17-12-2017 17:12 , Processed in 0.086950 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้